Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op

1. Definities

Digitaal product: digitale hulpmiddelen die een bedrijf bijstaan in hun activiteiten. Websites, logo’s, backend systemen en databases zijn voorbeelden van digitale producten. Onderhoud van een digitaal product: het door Robrecht Meersman aanpassen of toevoegen van nieuwe informatie in het bestaande product, ofwel het updaten van het product of daarbij horende plug-ins en daarmee eventuele extra eigenschappen toevoegen. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Robrecht Meersman een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

Door ondertekening van een overeenkomst met Robrecht Meersman verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Robrecht Meersman en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of andere schriftelijke communicatie als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

3. Aanbieding en Acceptatie

Alle offertes door Robrecht Meersman zijn geheel vrijblijvend. Offertes blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Het uiteindelijke bedrag kan afwijken van het offerte met maximaal 15%. Offertes gelden niet automatisch voor andere toekomstige opdrachten of klanten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Robrecht Meersman niet om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstig deel van de opgegeven prijs uit te voeren.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Robrecht Meersman het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Robrecht Meersman aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan hem zijn verstrekt. Robrecht Meersman heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Robrecht Meersman zelf gegevens moet genereren, krijgt de opdrachtgever telkens de kans om die gegevens te herzien. Robrecht Meersman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, bij het gebruiken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Duur en Beëndiging

Bij het ontwerpen van een nieuw digitaal product maakt Robrecht Meersman eerst een voorontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Robrecht Meersman. Wanneer de opdrachtgever langer dan 60 dagen niet reageert op het voorontwerp, verklaart Robrecht Meersman het project als opgeschort en wordt de opdrachtgever een factuur van de verrichte diensten opgestuurd. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het voorontwerp gaat Robrecht Meersman over tot het maken van een nieuw voorontwerp. Hierop kunnen opnieuw reacties gegeven worden door de opdrachtgever, totdat de opdrachtgever beslist om met het voorontwerp akkoord te gaan. Het aantal voorontwerpen moet redelijk blijven, na duidelijk misbruik van het ongelimiteerd aantal voorontwerpen kan Robrecht Meersman na schriftelijke verwittiging extra kosten inrekenen en vóór aflevering van het eindproduct een factuur opsturen met de reeds verrichte diensten. Mocht Robrecht Meersman onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Robrecht Meersman alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Robrecht Meersman een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om zijn verplichtingen na te komen. Bij een digitaal product dat Robrecht Meersman heeft ontworpen heeft de opdrachtgever keuze voor een onderhouds-overeenkomst. Dit onderhoud kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar na schriftelijke mededeling van Robrecht Meersman verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd.

6. Aansprakelijkheid

Robrecht Meersman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Robrecht Meersman als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Eventuele reeds geleverde prestaties door Robrecht Meersman tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. Voor zover Robrecht Meersman bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Robrecht Meersman weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Robrecht Meersman op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Robrecht Meersman of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Robrecht Meersman.

7. Prijzen en Betaling

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Robrecht Meersman is de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na de facturatiedatum het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij een lopende overeenkomst voor een digitaal product door Robrecht Meersman, behoud hij zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 30 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Robrecht Meersman over het openstaande bedrag met een minimum van 15,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 30 dagen.